ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN SUPERFLIRT FESTIVAL

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden gelden voor het Superflirt Festival (hierna “Superflirt”).  Superflirt is een samenwerking van Multifest BV en MEIJT. VOF waarvoor een besloten  vennootschap in oprichting is. Voor de oprichting van deze nieuwe vennootschap zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van MEIJT. VOF van toepassing zoals hieronder beschreven. Na de  oprichting van de nieuwe vennootschap zullen de bezoekersvoorwaarden van de nieuwe  vennootschap gelden, die inhoudelijk hetzelfde zijn als de Algemene Bezoekersvoorwaarden van  MEIJT. VOF. zoals hieronder worden beschreven. 

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap onder firma MEIJT. VOF  (hierna: “MEIJT.”), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder  nummer 83291199, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Bezoekers van door of vanwege MEIJT. georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene  Bezoekersvoorwaarden als ook de Huisregels van MEIJT. zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de Website(s) van MEIJT. en worden op verzoek kosteloos  toegezonden.  

Artikel 1 Definities  

Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden die op elke  Overeenkomst tussen de Bezoeker en MEIJT. van toepassing zijn.  

MEIJT.: de vennootschap onder firma MEIJT. VOF en de door haar ingeschreven handelsnamen,  statutair gevestigd in Amsterdam, gevestigd en zaakdoende aan de Valkenburgerstraat 194C in  (1011 NC) Amsterdam (KvK-nummer: 83291199), die zich onder andere bezighoudt met het  verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het organiseren van culturele  evenementen en het verlenen van daarmee samenhangende diensten, waaronder en niet  uitsluitend het voeren en exploiteren van social media pagina’s, alles in de ruimste zin van het  woord.  

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf  en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met MEIJT. in het kader van het bijwonen van een  Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan  niet direct of indirect met MEIJT. een Overeenkomst heeft gesloten.  

Evenement: een een- of meerdaagse (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-  uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event, festival en  eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid en/of een openbare of besloten gebeurtenis  waaraan een of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of  vanwege MEIJT. op de Evenementenlocatie.  

Evenementenlocatie: locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve  van het door of vanwege MEIJT. te organiseren en/of te faciliteren Evenement, met inbegrip van  het eventuele Kampeerterrein.  

Huisregels: de huisregels van MEIJT. met betrekking tot een Evenement waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan de betreffende Evenementen van MEIJT..  

Kampeerterrein: de in het voorkomende geval specifieke door of vanwege MEIJT. aangewezen  kampeergelegenheid of camping, al dan niet gelegen op of in de nabijheid van de  Evenementenlocatie.  

Kampeerreglement: het eventuele reglement/de huisregels van de eigenaar van het  Kampeerterrein welke van toepassing is/zijn op het verblijf van de Bezoeker op het  Kampeerterrein.  

Overeenkomst: iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en MEIJT. die  conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen in verband met het  bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Algemene  Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en MEIJT. van  toepassing verklaarde bepaling of uiting.  

Privacy Statement: het privacy statement waarin het privacybeleid van MEIJT. is verwoord, 

raadpleegbaar op de Website(s) en van toepassing op iedere vorm van verwerking van  persoonsgegevens door of vanwege MEIJT..  

Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege MEIJT.  specifiek gelieerde social media kanalen die door of vanwege MEIJT. geregistreerd zijn c.q.  gebruikt worden.  

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen  door of vanwege MEIJT. ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal  Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;  

Toegangsbewijs: een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege MEIJT. verstrekt, waaruit  de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op, naar of van de Evenementenlocatie te mogen  bevinden;  

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op het Toegangsbewijs,  exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten; Website(s): de website(s) van MEIJT. en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van MEIJT.  geregistreerd zijn (waaronder, maar niet uitsluitend, www.meijt.nl, inclusief eventuele speciale door of vanwege MEIJT. ontwikkelde en geexploiteerde app’s gekoppeld aan de Website(s) en Social  Media accounts van Evenementen die op naam of ten behoeve van MEIJT. geregistreerd zijn.  

Artikel 2 Toepasselijkheid  

2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot  stand komt tussen MEIJT. en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot  stand komt, al dan niet voor online Bezoekers van de Websites en/of op ieder bezoek van de  Bezoeker aan een door of vanwege MEIJT. georganiseerd Evenement en de Evenementenlocatie. 

2.2 MEIJT. heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of  gedeeltelijk te wijzigen. MEIJT. zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene  Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website en/of Social Media te melden.  Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn,  dan dient de Bezoeker MEIJT. hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennisstelling te  berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart. 2.3 De  toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker (onder welke benaming  dan ook) wijst MEIJT. uitdrukkelijk van de hand. 2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze  Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze  Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.  

2.5 De Bezoeker is er zich van bewust dat naast deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en de  Huisregels van MEIJT. ook nog andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn op de aanschaf  van Toegangsbewijs voor en/of het bezoek aan Evenementen van MEIJT., waaronder bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van de ticketprovider en algemene voorwaarden en huisregels van de  beheerder/eigenaar van het Kampeer- en/of recreatieterrein.  

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst  

3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door  MEIJT. en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) of Social Media  (weer)gegeven of verstrekt. MEIJT. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door MEIJT. en/of derden gedane mededelingen.  

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft  gekocht bij MEIJT. of een door MEIJT. ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van  of vanwege MEIJT. tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard en/of bij  betreding van de Evenementenlocatie.  

Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs  

4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat  de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig  legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van 

MEIJT., medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander  bevoegd gezag te tonen. Indien blijkt dat de Bezoeker onder de 18 jaar oud is, wordt de toegang  tot het Evenement zonder meer ontzegd, tenzij expliciet anderszins bepaald door MEIJT., zonder  dat MEIJT. gehouden is tot restitutie van de Toegangsprijs of eventuele door het  (Voor)verkoopadres in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins  ontstane kosten.  

4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan een Bezoeker  eenmalig toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie en verliest na het verlaten van de  Evenementenlocatie automatisch zijn geldigheid.  

4.3 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de  Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen  dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven  eigendom van MEIJT..  

4.4 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege MEIJT. verstrekt document, een  bestand, een polsbandje of een door of vanwege MEIJT. verstrekte barcode. De barcode is een  unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt  verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te  ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een  veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. Na ontvangst van het  bestelde Toegangsbewijs dient deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid Indien het aangeschafte Toegangsbewijs door de betreffende Bezoeker niet tijdig is ontvangen, of indien  er gebreken of fouten in het Toegangsbewijs worden geconstateerd, dan dient de Bezoeker  terstond schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met MEIJT.. MEIJT. garandeert noch  de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.  

4.5 Alleen aanschaf via MEIJT. of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de  geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker.  Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege MEIJT. ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker  kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het  Toegangsbewijs niet is verkregen van MEIJT. of van een door MEIJT. ingeschakeld  (Voor)verkoopadres, dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van  (een van) in dit artikel 4 neergelegde regels.  

4.6 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting,  dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting, te tonen.  

4.7 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De  Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval  

van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat  de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal  verkregen Toegangsbewijs kan uitgezonderd de gevallen als bedoeld in artikel 7.1 en 7.4 niet  worden geretourneerd, teruggeven of geruild. Het bepaalde in artikel 6:230p BW is van toepassing  op Toegangsbewijzen.  

4.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken,  logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriele of intellectuele eigendomsrechten van  MEIJT., haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen)  verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van MEIJT.  aan te tasten.  

4.9 MEIJT. behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen  dat per (potentiele) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiele) Bezoeker is in dat geval  verplicht zich hieraan te houden.  

4.10 MEIJT. is gerechtigd om aan het recht op toegang de voorwaarde te verbinden dat de  Bezoeker voorafgaande aan het bijwonen van het Evenement tegen betaling lid wordt van MEIJT.  of een aan MEIJT. verbonden onderneming. 

4.11 Voor Toegangsbewijzen geldt in bepaalde gevallen dat een Bezoeker, al dan niet via het  (Voor)verkoopadres van of vanwege MEIJT., de mogelijk heeft de overeengekomen ticketprijs in  termijnen te betalen. MEIJT. zal dit in het voorkomende geval in de Overeenkomst en/of op haar  Website(s) vermelden en daarbij tevens de betalingsmogelijkheden- en termijnen aangeven. Bij de aanschaf van een Toegangsbewijs dient de Bezoeker te allen tijde de eerste termijn direct te  betalen. Een Overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs is bindend en geschiedt onder  toepasselijkheid van artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek (BW). Termijnbetalingen kunnen uitsluitend  worden uitgevoerd via iDeal transactie. Na ontvangst van de laatste termijn zal door of vanwege  MEIJT. aan de Bezoeker een e-mail gestuurd worden ter bevestiging van de ontvangst van de  prijs. Eerst na ontvangst door MEIJT. van de volledige prijs heeft de Bezoeker recht op levering en  afgifte van het Toegangsbewijs en toegang tot het Evenement en/of Evenementenlocatie. Indien  na de laatste betalingstermijn blijkt dat een of meerdere betalingstermijnen niet door de Bezoeker  zijn voldaan, is de Bezoeker reeds in verzuim. De Bezoeker ontvangt evenwel eenmalig een e-mail van of vanwege MEIJT. met een eerste en laatste aanmaning tot betaling van het nog  openstaande bedrag. Indien MEIJT. vervolgens niet binnen de aangegeven laatste termijn alsnog  volledige betaling van het nog openstaande bedrag ontvangt, zal MEIJT. zonder nadere  ingebrekestelling de Overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs annuleren en bij de  Bezoeker annuleringskosten in rekening brengen. Deze annuleringskosten belopen tenminste tot  het bedrag van de eerste termijn van de Overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs. In  het geval de Bezoeker reeds meerdere betalingstermijnen heeft voldaan, zal bij dergelijke  annulering binnen afzienbare tijd het restant na aftrek van de eerste termijn aan de Bezoeker  worden teruggestort op de door de Bezoeker opgegeven bankrekening.  

Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen  

5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen)  verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciele doeleinden aan derden te  (doen) verstrekken, tenzij via een door MEIJT. aangewezen additioneel officieel verkoopkanaal  voor secondary ticketing verkoopkanaal zoals TicketSwap. Op de Website(s) van MEIJT. is terug  te lezen welke secondary ticketing verkoopkanalen door MEIJT. toegestaan worden. Het is  eveneens verboden het eventuele door MEIJT. gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.10 van  deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder  meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen  Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te  koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciele doeleinden aan derden te (doen)  verstrekken. Reguliere persoonlijke doorverkoop van een Toegangsbewijs via TicketSwap en  eventuele overige door MEIJT. toegestane secondary ticketing verkoopkanalen zijn van het  voorgaande uitgezonderd. De Bezoeker is zich er bewust van dat dergelijke toegestane  (door)verkoop voor eigen rekening en risico is en dat op deze (door)verkoop van een  Toegangsbewijs op door MEIJT.  

toegestane secondary ticketing verkoopkanalen specifieke (algemene) voorwaarden van deze  secondary ticketing verkoopkanalen van toepassing kunnen zijn. MEIJT. is niet aansprakelijkheid  en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met (door)verkoop van een  Toegangsbewijs via dit soort secondary ticketing verkoopkanalen.  

5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om in commerciele zin en voor eigen gewin op enige wijze  reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan om in bedoelde reclame en  publiciteit te verwijzen naar het Toegangsbewijs of toegangsbewijzen voor het Evenement.  

5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciele  doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle  verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene  Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen  

5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is MEIJT. gerechtigd  zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig, kan hem de toegang tot het Evenement worden  ontzegd en is de Bezoeker aan MEIJT. een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete 

verschuldigd van € 250,= (zegge: twee honderd vijftig euro) per Toegangsbewijs en € 100,=  (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten  van MEIJT., waaronder het recht om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te  vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of  de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.  

Artikel 6 Aansprakelijkheid  

6.1 Het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en  verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de  Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.  

6.2 MEIJT. is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere  schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten  van MEIJT. en/of de Evenementenlocatie, van personen in (een van) hun dienst, of van andere  personen die door of vanwege (een van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het  Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij  de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MEIJT.  

6.3 MEIJT. is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.  

6.4 Indien en voor zover MEIJT. op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn  voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt  tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van  MEIJT. zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. MEIJT. is in een  dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker MEIJT. onverwijld schriftelijk op  de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om  alsnog aan de verplichting te voldoen en indien MEIJT. ook na die ingebrekestelling blijft  tekortschieten in de nakoming van die verplichting.  

6.5 MEIJT. is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) MEIJT., dient de Bezoeker dit onverwijld en schriftelijk aan  

MEIJT. te melden op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding en zal MEIJT.  op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker  een vergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal het aankoopbedrag, met een maximum van €  250 (zegge: tweehonderd en vijftig euro).  

6.6 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar,  toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door  of vanwege MEIJT. dan wel de verhuurder van de lockers twee weken in bewaring genomen,  gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men)  bij MEIJT. of de verhuurder van de lockers kan afhalen.  

6.7 MEIJT. sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander  lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het Evenement. De Bezoeker is er uitdrukkelijk  mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide en/of  versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. MEIJT. adviseert de Bezoeker om zijn gehoor  tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te  gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.  

Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement  

7.1 MEIJT. is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van  annulering van het Evenement in het geheel, zal MEIJT. op schriftelijk verzoek van de Bezoeker  aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar in beginsel  niet de administratie- en servicekosten, restitueren. Het (Voor)verkoopadres beslist in het  voorkomende geval over de restitutie van service- en/of administratiekosten. Overige schade 

(zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten) wordt niet vergoed. De Bezoeker kan evenmin  aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.  

7.2 MEIJT. is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen, zonder  opgaaf van redenen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of  (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn)  verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of  verplaatsing zal MEIJT. haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is,  de Bezoeker daarover wordt geinformeerd. MEIJT. kan echter niet garanderen dat de Bezoeker  deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. MEIJT. is niet aansprakelijk voor  enige schade ter zake.  

7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven, tenzij anders bepaald in  de Overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs en/of deze Algemene  Bezoekersvoorwaarden, in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie  kan de Bezoeker contact opnemen met MEIJT. via info@meijt.nl.  

7.4 Indien een Evenement door of vanwege MEIJT. wordt verschoven naar een andere datum,  bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de  nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de  nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs  te retourneren aan MEIJT. of aan een door MEIJT. ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen  restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de  Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten die de  Bezoeker bij aanschaf van het Toegangsbewijs aan het (Voor)verkoopadres heeft betaald zullen in beginsel niet worden vergoed. Het (Voor)verkoopadres beslist in het voorkomende geval over de  restitutie van service- en/of administratiekosten. Overige schade (zoals bijvoorbeeld reis- en  verblijfkosten) wordt niet vergoed. De Bezoeker kan evenmin aanspraak maken op (vervangende)  toegang tot een ander evenement.  

Artikel 8 Huisregels MEIJT.  

8.1 Tenzij anders is bepaald in de Huisregels, dienen Bezoekers van het Evenement en de  Evenementenlocatie in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van MEIJT., van de  Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich  te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd  van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de  Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van  het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of  anderszins ontstane kosten.  

8.2 Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van MEIJT. en de Evenementenlocatie  zijn de Huisregels van MEIJT. van toepassing. Bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de  toepasselijkheid en inhoud van deze Huisregels. Bezoekers zijn gehouden zich in  overeenstemming met deze Huisregels van MEIJT. en/of de Evenementenlocatie als ook de in het  maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien  de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van MEIJT. en/of de  

Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de  Bezoeker hier door medewerkers van MEIJT. en/of de Evenementenlocatie en/of  beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele  herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de  genoemde Huisregels en/of de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen  en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien  noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de  Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of  administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten  

8.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen,  filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van 

(onderdelen van) het Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement heeft in niet-professionele  zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is de Bezoeker slechts toegestaan deze  opnamen voor eigen privegebruik te gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze door de  Bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.  

8.4 MEIJT. is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van  (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die  een Evenement bezoekt:  

  1. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of  

distributie, op welke wijze en via welke media of technologieen dan ook, nu en/of in de toekomst  bekend;  

  1. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;
  2. stelt noch MEIJT. noch partijen die met toestemming van MEIJT. gebruik maken van beeld en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciele doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;
  3. doet jegens MEIJT. en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en  
  4. erkent dat een videobewakingssysteem en/of audio- en beeldopname-apparatuur anderszins operationeel kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens MEIJT. in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen  worden;  
  5. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan MEIJT.; de Bezoeker zal op  

eerste verzoek van MEIJT., om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele  formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechten verlening anderszins te bewerkstelligen;  MEIJT. is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte  beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.  

8.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  MEIJT., op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples,  reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.  

8.6 Op de Evenementenlocatie is het niet toegestaan te roken in tenten en (tijdelijke) gebouwen,  uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele als gevolg van de overtreding  door de Bezoeker aan de Organisatie opgelegde boetes zullen op de Bezoeker (kunnen) worden  verhaald. MEIJT. zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter  van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. MEIJT. garandeert daarbij evenwel niet dat het  Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de  Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij  overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering  van de Bezoeker van het Evenement en de Evenementenlocatie. Onder roken wordt in dit verband tevens verstaan elektrisch roken.  

8.7 MEIJT. zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de  veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het  kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op  eerste verzoek van medewerkers van MEIJT. en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag, zowel bij de toegang tot het Evenement en de  Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie,  op straffe van ontzegging van de toegang tot het Evenement zonder recht op restitutie van de  Toegangsprijs of compensatie anderszins: 

  1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren); en/of b. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of
  2. een detectiepoort te passeren; en/of d. zich te legitimeren.

8.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en  plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.  

8.9 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluids en/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met  lachgas, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of  (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op  de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de  politie.  

8.10 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije  omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de  Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel  en/of medewerkers van MEIJT. en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en  hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die  op of om de Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de  Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie is de Bezoeker gehouden deze schade  te vergoeden.  

8.11 Het is de Bezoeker niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis)dieren mee te nemen.  Het is voorts niet toegestaan om op het Evenemententerrein te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken  en/of commerciele activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend,  discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens, emblemen of insignes te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met  groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.  

8.12 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van  MEIJT. en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van  (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag,  discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes,  badges,hoofddeksels en vlaggen etc.  

8.13 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde veiligheids)voorschriften te  houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden  ontzegd en van de Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding  van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of  anderszins ontstane kosten.  

8.14 Medewerkers van MEIJT. en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie  en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te  allen tijde verzoeken om mee te komen. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo’n verzoek en kan vervolgens van de Evenementenlocatie  verwijderd worden en verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven  aan de betrokken perso(o)n(en). Bezoeker zal aan zo’n verzoek vrijwillig, zonder verzet,  medewerking verlenen. MEIJT. zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in  overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of  meerdere Evenementen van MEIJT. opgelegd zal krijgen.  

8.15 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door  de Bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden ingeruild. MEIJT. zal na afloop van het  Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan.  

Artikel 9 Overmacht 

9.1 Naast artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek is geen sprake van wanprestatie aan de zijde van MEIJT. in geval van overmacht en wordt de MEIJT. ontslagen van haar verplichtingen onder de  Overeenkomst zolang de overmacht de nakoming door MEIJT. belemmert. MEIJT. is in dat geval  in ieder geval gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.  

9.2 MEIJT. is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de  Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen  aansprakelijkheid.  

9.3 In geval van overmacht heeft MEIJT. het recht (onderdelen van) het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen  van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.  

9.4 Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan alle van de wil van MEIJT. onafhankelijke omstandigheden waardoor de MEIJT. wordt verhinderd haar verplichtingen uit de  Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of de doorgang, voorbereiding of opbouw van het Evenement in gevaar dreigt te komen, en/of naar redelijkheid niet kan worden verwacht dat  MEIJT. de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) nakomt en/of de voorbereiding of opbouw van  het Evenement (geheel of gedeeltelijk) door laat gaan. Omstandigheden die als zijnde overmacht  in elk geval niet voor rekening en risico komen van de MEIJT. zijn onder meer maar niet  uitsluitend:  

stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieen, pandemieen, terreur, oorlog,  oproer, verstoring van de ten tijde van het aangaan van een Overeenkomst bestaande  valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en/of  overheidsmaatregelen die (mogelijk) worden getroffen om deze omstandigheden in te perken of  een halt toe te roepen, waaronder mede begrepen een lockdown, avondklok of en/of andere  beperkende overheidsmaatregel, alsmede dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, een  en ander ongeacht waar de verplichting die niet (tijdig) is nagekomen had moeten plaatsvinden.  

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens  

10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met MEIJT. kunnen (persoons)gegevens van de  Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de  Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege MEIJT. verwerkt  

10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het Privacy  Statement van MEIJT. van toepassing dat te raadplegen is op de Website(s). MEIJT. gaat  zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving. Vragen over privacy kunnen  gericht worden aan info@meijt.nl.  

10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met MEIJT. geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming  voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het Privacy Statement van MEIJT..  

10.4 Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met  beveiligingscamera’s, kan MEIJT. deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede  begrepen politie en justitie, afstaan.  

Artikel 11 Klachten  

10.1 MEIJT. zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het  verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk  te maken. MEIJT. tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een  minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.  Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst  en/of de dienstverlening van MEIJT., dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door  een e-mail te sturen naar info@meijt.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de  datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij MEIJT. te worden gemeld.  

Artikel 12 Geschillen  

12.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene 

Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en MEIJT. ontstaan naar  aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering  daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.  

Geschillen tussen MEIJT. en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van deze  Algemene Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting  Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform (.https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute- resolution-odr).  

12.3 Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal  worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg  ervan.  

Aldus opgemaakt in Amsterdam, 01-10-2021