ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Poespas B.V.

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap Poespas B.V. (hierna: “Poespas B.V.”), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90718860, en zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Bezoekers van door of vanwege Poespas B.V. georganiseerde Evenementen worden gesloten. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden als ook de Huisregels van Poespas B.V. zijn online opvraagbaar en digitaal op te slaan via een speciale webpagina op de Website(s) van de evenementen van Poespas B.V. en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 1 Definities

Algemene Bezoekersvoorwaarden: deze Algemene Bezoekersvoorwaarden die op elke Overeenkomst tussen de Bezoeker en Poespas B.V. van toepassing zijn.

Poespas B.V.: de besloten vennootschap Poespas B.V. en de door haar ingeschreven handelsnamen, statutair gevestigd in Amsterdam, gevestigd en zaakdoende aan de Nieuwezijds Kolk 25 in (1012 PV) Amsterdam (KvK-nummer: 90718860), die zich onder andere bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en het organiseren van culturele evenementen en het verlenen van daarmee samenhangende diensten, waaronder en niet uitsluitend het voeren en exploiteren van social media pagina’s, alles in de ruimste zin van het woord.

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een Overeenkomst sluit met Poespas B.V. in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft en die al dan niet direct of indirect met Poespas B.V. een Overeenkomst heeft gesloten.

Evenement: een een- of meerdaagse (culturele) gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)- uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, dance-event, business-event, festival en eventueel daarbij behorende kampeergelegenheid en/of een openbare of besloten gebeurtenis waaraan een of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege Poespas B.V. op de Evenementenlocatie.

Evenementenlocatie: locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege Poespas B.V. te organiseren en/of te faciliteren Evenement, met inbegrip van het eventuele Kampeerterrein.

Huisregels: de huisregels van Poespas B.V. met betrekking tot een Evenement waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan de betreffende Evenementen van Poespas B.V..

Kampeerterrein: de in het voorkomende geval specifieke door of vanwege Poespas B.V. aangewezen kampeergelegenheid of camping, al dan niet gelegen op of in de nabijheid van de Evenementenlocatie.

Kampeerreglement: het eventuele reglement/de huisregels van de eigenaar van het Kampeerterrein welke van toepassing is/zijn op het verblijf van de Bezoeker op het Kampeerterrein.

Overeenkomst: iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en Poespas B.V. die conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en Poespas B.V. van toepassing verklaarde bepaling of uiting.

Privacy Statement: het privacy statement waarin het privacybeleid van Poespas B.V. is verwoord, raadpleegbaar op de Website(s) en van toepassing op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Poespas B.V..

Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege Poespas B.V. specifiek gelieerde social media kanalen die door of vanwege Poespas B.V. geregistreerd zijn c.q. gebruikt worden.

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door of vanwege Poespas B.V. ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;

Toegangsbewijs: een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege Poespas B.V. verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op, naar of van de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs zoals ook vermeld op het Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten; Website(s): de website(s) van Poespas B.V. en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) van Evenementen die op naam van Poespas B.V. geregistreerd zijn (waaronder, maar niet uitsluitend, www.Poespas B.V.nl, inclusief eventuele speciale door of vanwege Poespas B.V. ontwikkelde en geexploiteerde app’s gekoppeld aan de Website(s) en Social Media accounts van Evenementen die op naam of ten behoeve van Poespas B.V. geregistreerd zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Poespas B.V. en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, al dan niet voor online Bezoekers van de Websites en/of op ieder bezoek van de Bezoeker aan een door of vanwege Poespas B.V. georganiseerd Evenement en de Evenementenlocatie.

2.2 Poespas B.V. heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Poespas B.V. zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website en/of Social Media te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker Poespas B.V. hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennisstelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker (onder welke benaming dan ook) wijst Poespas B.V. uitdrukkelijk van de hand.

2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.

2.5 De Bezoeker is er zich van bewust dat naast deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en de Huisregels van Poespas B.V. ook nog andere voorwaarden van toepassing kunnen zijn op de aanschaf van Toegangsbewijs voor en/of het bezoek aan Evenementen van Poespas B.V., waaronder bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van de ticketprovider en algemene voorwaarden en huisregels van de beheerder/eigenaar van het Kampeer- en/of recreatieterrein.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Informatie, aanbiedingen, mededelingen, (promotionele) acties en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Poespas B.V. en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. Poespas B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Poespas B.V. en/of derden gedane mededelingen.

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft gekocht bij Poespas B.V. of een door Poespas B.V. ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege Poespas B.V. tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard en/of bij betreding van de Evenementenlocatie.

Artikel 4 Toegang en Toegangsbewijs

4.1 De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs en een geldig Toegangsbewijs en deze op eerste verzoek van medewerkers van Poespas B.V., medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen. Indien blijkt dat de Bezoeker onder de 18 jaar oud is, wordt de toegang tot het Evenement zonder meer ontzegd, tenzij expliciet anderszins bepaald door Poespas B.V., zonder dat Poespas B.V. gehouden is tot restitutie van de Toegangsprijs of eventuele door het (Voor)verkoopadres in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

4.2 Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan een Bezoeker eenmalig toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie en verliest na het verlaten van de Evenementenlocatie automatisch zijn geldigheid.

4.3 Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Poespas B.V..

4.4 Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Poespas B.V. verstrekt document, een bestand, een polsbandje of een door of vanwege Poespas B.V. verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld per e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie aan hem kan worden verstrekt. Na ontvangst van het bestelde Toegangsbewijs dient deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid Indien het aangeschafte Toegangsbewijs door de betreffende Bezoeker niet tijdig is ontvangen, of indien er gebreken of fouten in het Toegangsbewijs worden geconstateerd, dan dient de Bezoeker terstond schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Poespas B.V.. Poespas B.V. garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.

4.5 Alleen aanschaf via Poespas B.V. of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Poespas B.V. ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van Poespas B.V. of van een door Poespas B.V. ingeschakeld (Voor)verkoopadres, dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van (een van) in dit artikel 4 neergelegde regels.

4.6 Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting, te tonen.

4.7 Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan uitgezonderd de gevallen als bedoeld in artikel 7.1 en 7.4 niet worden geretourneerd, teruggeven of geruild. Het bepaalde in artikel 6:230p BW is van toepassing op Toegangsbewijzen.

4.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriele of intellectuele eigendomsrechten van Poespas B.V., haar licentiegevers en/of (Voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van Poespas B.V. aan te tasten.

4.9 Poespas B.V. behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiele) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiele) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

4.10 Poespas B.V. is gerechtigd om aan het recht op toegang de voorwaarde te verbinden dat de Bezoeker voorafgaande aan het bijwonen van het Evenement tegen betaling lid wordt van Poespas B.V. of een aan Poespas B.V. verbonden onderneming.

4.11 Voor Toegangsbewijzen geldt in bepaalde gevallen dat een Bezoeker, al dan niet via het (Voor)verkoopadres van of vanwege Poespas B.V., de mogelijk heeft de overeengekomen ticketprijs in termijnen te betalen. Poespas B.V. zal dit in het voorkomende geval in de Overeenkomst en/of op haar Website(s) vermelden en daarbij tevens de betalingsmogelijkhedenen termijnen aangeven. Bij de aanschaf van een Toegangsbewijs dient de Bezoeker te allen tijde de eerste termijn direct te betalen. Een Overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs is bindend en geschiedt onder toepasselijkheid van artikel 6:230p Burgerlijk Wetboek (BW). Termijnbetalingen kunnen uitsluitend worden uitgevoerd via iDeal transactie. Na ontvangst van de laatste termijn zal door of vanwege Poespas B.V. aan de Bezoeker een e-mail gestuurd worden ter bevestiging van de ontvangst van de prijs. Eerst na ontvangst door Poespas B.V. van de volledige prijs heeft de Bezoeker recht op levering en afgifte van het Toegangsbewijs en toegang tot het Evenement en/of Evenementenlocatie. Indien na de laatste betalingstermijn blijkt dat een of meerdere betalingstermijnen niet door de Bezoeker zijn voldaan, is de Bezoeker reeds in verzuim. De Bezoeker ontvangt evenwel eenmalig een e-mail van of vanwege Poespas B.V. met een eerste en laatste aanmaning tot betaling van het nog openstaande bedrag. Indien Poespas B.V. vervolgens niet binnen de aangegeven laatste termijn alsnog volledige betaling van het nog openstaande bedrag ontvangt, zal Poespas B.V. zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs annuleren en bij de Bezoeker annuleringskosten in rekening brengen. Deze annuleringskosten belopen tenminste tot het bedrag van de eerste termijn van de Overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs. In het geval de Bezoeker reeds meerdere betalingstermijnen heeft voldaan, zal bij dergelijke annulering binnen afzienbare tijd het restant na aftrek van de eerste termijn aan de Bezoeker worden teruggestort op de door de Bezoeker opgegeven bankrekening.

Artikel 5 Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen

5.1 Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciele doeleinden aan derden te (doen) verstrekken, tenzij via een door Poespas B.V. aangewezen additioneel officieel verkoopkanaal voor secondary ticketing verkoopkanaal zoals TicketSwap. Op de Website(s) van Poeppas B.V. En/of haar evenementen is terug te lezen welke secondary ticketing verkoopkanalen door Poespas B.V. toegestaan worden. Het is eveneens verboden het eventuele door Poespas B.V. gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.10 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct dan wel indirect, onder meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciele doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Reguliere persoonlijke doorverkoop van een Toegangsbewijs via TicketSwap en eventuele overige door Poespas B.V. toegestane secondary ticketing verkoopkanalen zijn van het voorgaande uitgezonderd. De Bezoeker is zich er bewust van dat dergelijke toegestane (door)verkoop voor eigen rekening en risico is en dat op deze (door)verkoop van een Toegangsbewijs op door Poespas B.V. toegestane secondary ticketing verkoopkanalen specifieke (algemene) voorwaarden van deze secondary ticketing verkoopkanalen van toepassing kunnen zijn. Poespas B.V. is niet aansprakelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met (door)verkoop van een Toegangsbewijs via dit soort secondary ticketing verkoopkanalen.

5.2 Het is de Bezoeker niet toegestaan om in commerciele zin en voor eigen gewin op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan om in bedoelde reclame en publiciteit te verwijzen naar het Toegangsbewijs of toegangsbewijzen voor het Evenement.

5.3 Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciele doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd op leggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen

5.4 Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Poespas B.V. gerechtigd zijn Toegangsbewijs aan te merken als ongeldig, kan hem de toegang tot het Evenement worden ontzegd en is de Bezoeker aan Poespas B.V. een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 250,= (zegge: twee honderd vijftig euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van Poespas B.V., waaronder het recht om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Het reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.

6.2 Poespas B.V. is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Poespas B.V. en/of de Evenementenlocatie, van personen in (een van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (een van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het Evenement of in verband met het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Poespas B.V.

6.3 Poespas B.V. is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.

6.4 Indien en voor zover Poespas B.V. op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Poespas B.V. zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Poespas B.V. is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker Poespas B.V. onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien Poespas B.V. ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

6.5 Poespas B.V. is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) Poespas B.V., dient de Bezoeker dit onverwijld en schriftelijk aan Poespas B.V. te melden op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding en zal Poespas B.V. op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal het aankoopbedrag, met een maximum van € 250 (zegge: tweehonderd en vijftig euro).

6.6 Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door of vanwege Poespas B.V. dan wel de verhuurder van de lockers twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij Poespas B.V. of de verhuurder van de lockers kan afhalen.

6.7 Poespas B.V. sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het Evenement. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Poespas B.V. adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.

Artikel 7 Annulering of verplaatsing Evenement

7.1 Poespas B.V. is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal Poespas B.V. op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar in beginsel niet de administratie- en servicekosten, restitueren. Het (Voor)verkoopadres beslist in het voorkomende geval over de restitutie van service- en/of administratiekosten. Overige schade (zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten) wordt niet vergoed. De Bezoeker kan evenmin aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

7.2 Poespas B.V. is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen, zonder opgaaf van redenen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Poespas B.V. haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. Poespas B.V. kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. Poespas B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.

7.3 Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst tot aanschaf van een Toegangsbewijs en/of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, in beginsel voor dat verplaatste Evenement geldig. Voor meer informatie kan de Bezoeker contact opnemen met Poespas B.V. via info@superflirtfestival.nl

7.4 Indien een Evenement door of vanwege Poespas B.V. wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Poespas B.V. of aan een door Poespas B.V. ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten die de Bezoeker bij aanschaf van het Toegangsbewijs aan het (Voor)verkoopadres heeft betaald zullen in beginsel niet worden vergoed. Het (Voor)verkoopadres beslist in het voorkomende geval over de restitutie van service- en/of administratiekosten. Overige schade (zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten) wordt niet vergoed. De Bezoeker kan evenmin aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Artikel 8 Huisregels Poespas B.V.

8.1 Tenzij anders is bepaald in de Huisregels, dienen Bezoekers van het Evenement en de Evenementenlocatie in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn. Medewerkers van Poespas B.V., van de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel kunnen te allen tijde de Bezoeker verzoeken zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Indien en zodra blijkt dat de Bezoeker de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

8.2 Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van Poespas B.V. en de Evenementenlocatie zijn de Huisregels van Poespas B.V. van toepassing. Bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid en inhoud van deze Huisregels. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van Poespas B.V. en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van Poespas B.V. en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van Poespas B.V. en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en/of de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten

8.3 Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement heeft in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen privégebruik te gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.

8.4 Poespas B.V. is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers. De Bezoeker die een Evenement bezoekt: a. stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend; b. geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; c. stelt noch Poespas B.V. noch partijen die met toestemming van Poespas B.V. gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; d. doet jegens Poespas B.V. en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en e. erkent dat een videobewakingssysteem en/of audio- en beeldopname-apparatuur anderszins operationeel kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens Poespas B.V. in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; f. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Poespas B.V.; de Bezoeker zal op eerste verzoek van Poespas B.V., om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechten verlening anderszins te bewerkstelligen; Poespas B.V. is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

8.5 Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Poespas B.V., op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

8.6 Op de Evenementenlocatie is het niet toegestaan te roken in tenten en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele als gevolg van de overtreding door de Bezoeker aan de Organisatie opgelegde boetes zullen op de Bezoeker (kunnen) worden verhaald. Poespas B.V. zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. Poespas B.V. garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en de Evenementenlocatie. Onder roken wordt in dit verband tevens verstaan elektrisch roken.

8.7 Poespas B.V. zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Poespas B.V. en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag, zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie, op straffe van ontzegging van de toegang tot het Evenement zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins: a. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren); en/of b. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of c. een detectiepoort te passeren; en/of d. zich te legitimeren.

8.8 Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op of rond de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerendeen/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

8.9 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluidsen/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met lachgas, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.

8.10 Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van Poespas B.V. en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om de Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie of nabije omgeving van deze locatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

8.11 Het is de Bezoeker niet toegestaan om tijdens het Evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het Evenemententerrein te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciele activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigend uit te laten of dergelijke tekens, emblemen of insignes te dragen of te verspreiden. Het dragen van voetbalshirts, motorclubkleding en overige kleding met groepskenmerkende teksten is niet toegestaan.

8.12 De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Poespas B.V. en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges,hoofddeksels en vlaggen etc.

8.13 Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde veiligheids)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van de Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of anderszins ontstane kosten.

8.14 Medewerkers van Poespas B.V. en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo’n verzoek en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden en verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven aan de betrokken perso(o)n(en). Bezoeker zal aan zo’n verzoek vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen. Poespas B.V. zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van Poespas B.V. opgelegd zal krijgen.

8.15 Consumptiebonnen- of munten gekocht tijdens het Evenement of gedurende het verblijf op de Evenementenlocatie zijn uitsluitend geldig gedurende het betrokken Evenement en kunnen door de Bezoeker uitsluitend tijdens het Evenement worden ingeruild. Poespas B.V. zal na afloop van het Evenement nimmer tot restitutie van het aankoopbedrag van deze bonnen of munten overgaan.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Naast artikel 6:75 van het Burgerlijk wetboek is geen sprake van wanprestatie aan de zijde van Poespas B.V. in geval van overmacht en wordt de Poespas B.V. ontslagen van haar verplichtingen onder de Overeenkomst zolang de overmacht de nakoming door Poespas B.V. belemmert. Poespas B.V. is in dat geval in ieder geval gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

9.2 Poespas B.V. is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.

9.3 In geval van overmacht heeft Poespas B.V. het recht (onderdelen van) het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.

9.4 Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend verstaan alle van de wil van Poespas B.V. onafhankelijke omstandigheden waardoor de Poespas B.V. wordt verhinderd haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of de doorgang, voorbereiding of opbouw van het Evenement in gevaar dreigt te komen, en/of naar redelijkheid niet kan worden verwacht dat Poespas B.V. de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) nakomt en/of de voorbereiding of opbouw van het Evenement (geheel of gedeeltelijk) door laat gaan. Omstandigheden die als zijnde overmacht in elk geval niet voor rekening en risico komen van de Poespas B.V. zijn onder meer maar niet uitsluitend: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieen, pandemieen, terreur, oorlog, oproer, verstoring van de ten tijde van het aangaan van een Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en/of overheidsmaatregelen die (mogelijk) worden getroffen om deze omstandigheden in te perken of een halt toe te roepen, waaronder mede begrepen een lockdown, avondklok of en/of andere beperkende overheidsmaatregel, alsmede dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, een en ander ongeacht waar de verplichting die niet (tijdig) is nagekomen had moeten plaatsvinden.

Artikel 10 Privacy en persoonsgegevens

10.1 Door het sluiten van een Overeenkomst met Poespas B.V. kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege Poespas B.V. verwerkt

10.2 Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het Privacy Statement van Poespas B.V. van toepassing dat te raadplegen is op de Website(s). Poespas B.V. gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving. Vragen over privacy kunnen gericht worden aan info@Poespas B.V.nl.

10.3 Bij het sluiten van de Overeenkomst met Poespas B.V. geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het Privacy Statement van Poespas B.V..

10.4 Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Poespas B.V. deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 11 Klachten

11.1 Poespas B.V. zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Poespas B.V. tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van Poespas B.V., dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@superflirtfestival.nl. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij Poespas B.V. te worden gemeld.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Poespas B.V. ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Geschillen tussen Poespas B.V. en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform (.https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute- resolution-odr).

12.3 Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan. Aldus opgemaakt in Amsterdam, 01-07-2023